ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่มีข้อมูลใดในเว็บไซต์นี้ที่ตีความได้ว่าเป็นการเสนอว่าจะขาย สมัคร หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน ผู้เข้าชมเว็บไซต์ควรหารือกับที่ปรึกษามืออาชีพก่อนลงทุน ตัดสินใจทางการเงิน หรือซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ

บริษัทขอสละความรับผิดเกี่ยวกับข้อผิดพลาด การละเว้น หรือความไม่ถูกต้องในข้อมูลและเนื้อหาที่จัดหาให้บนเว็บไซต์นี้ ตลอดจนความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาหรืออันเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่บุคคลหนึ่งใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานข้อมูลดังกล่าว หรือที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาด การหยุดชะงัก ความล่าช้าในการดำเนินงาน หรือการถ่ายโอนไม่สมบูรณ์ ความล้มเหลวของสัญญาหรือระบบ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตเท่าที่กฎหมายอนุญาต

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ห้ามไม่ให้แก้ไข ทำซ้ำ ถ่ายโอน หรือแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ ทุกรูปแบบเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือนำไปใช้งานสาธารณะโดยไม่ได้รับหนังสือยินยอมจากบริษัทล่วงหน้า

ลิงก์บางส่วนบนเว็บไซต์เชื่อมโยงไปยังไซต์อินเทอร์เน็ตหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องรับความเสี่ยงด้วยตัวเอง GT Insurance Brokers Limited (“GTIB”) ไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลภายนอกดังกล่าว และขอสละความรับผิดเกี่ยวกับความถูกต้องและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่จัดหาโดยเว็บไซต์เหล่านั้น หรือความปลอดภัยของข้อมูลที่ผู้เข้าชมอาจจะจัดหาให้กับบุคคลภายนอก

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ควรทราบว่าข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้นบนเว็บไซต์นี้เป็นราคาย้อนหลัง GTIB จะพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล แต่จะไม่รับประกันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น และไม่รับผิด (ไม่ว่าจะเป็นการละเมิด หรือตามสัญญา หรือโดยอย่างอื่น) ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใด ๆ

เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ แสดงว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ยินยอมผูกพันตนตามเนื้อหาของข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ ซึ่งบริษัทอาจจะปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราวและประกาศไว้บนเว็บไซต์